Εγχειρίδιο Χρήσης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 1

Ο θερμομονωτικός σοβάς Mektotherm ως δομικό θερμομονωτικό επίχρισμα έτοιμο προς χρήση αποτελεί το βασικό υλικό θερμομόνωσης. Δεν απαιτείται μηχανική διάτρηση για στήριξη όπως τα κλασικά συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Ως χυτή θερμομονωτική στρώση χωρίς θερμογέφυρες καλύπτει όλες τις τεχνικές και ενεργειακές απαιτήσεις εφαρμογής. Η θερμομόνωση & επίχριση με ένα υλικό (σοβαντίζεις & μονώνεις) ελαχιστοποιεί την ασυμβατότητα των πολλών & διαφορετικών υλικών. Παρουσιάζει εξαιρετική ευκολία εφαρμογής σε δύσκολα και καμπύλα τμήματα όπως κυκλικές επιφάνειες και κυκλικές γωνίες. Η θερμομόνωση & επίχριση με Mektotherm αποτελεί τη βέλτιστη οικονομική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντική μείωση των δαπανών θέρμανσης και ψύξης.

Η θερμομόνωση με θερμομονωτικό σοβά Mektotherm είναι εύκολη, γρήγορη και οικονομική, χωρίς την χρονοβόρα εργασία διάτρησης και κόλλησης όπως στα σύνθετα συστήματα πλακών εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Με την χυτή και ενιαία θερμομονωτική του στρώση θερμομονώνει αδιάκοπα το κέλυφος της κατασκευής εκμηδενίζοντας τα περιθώρια λάθους και αστοχιών. Τα βασικά υλικά της ενεργειακής αναβάθμισης της τοιχοποιίας αποτελούνται από τον θερμομονωτικό σοβά Mektotherm, ως αστάρι & βασικό σοβά θερμομόνωσης, τον σοβά φινιρίσματος με το υαλόπλεγμα και την βαφή ή τον παστώδη έγχρωμο σοβά.

Με άλλα λόγια δεν απαιτείται πληθώρα υλικών και ειδικών τεμαχίων, όπως βύσματα, ειδικά τεμάχια στήριξης, οδηγοί εκκίνησης, προφίλ αλουμινίου, υδρο-διογκούμενες μονωτικές ταινίες, ειδικά υλικά αρμολόγησης που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα συστήματα πλακών εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Mektotherm απαιτείται επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας. Η προς εφαρμογή επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκόνη, έλαια, λίπη, ρυπαντές, ψαθυρά ή/και μη συνεκτικά υλικά, από παλαιούς σοβάδες που δεν είναι υγιείς και πλήρως προσκολλημένοι στην επιφάνεια, από απλές ή και υδαταπωθητικές βαφές και από οποιαδήποτε φερτά υλικά ή επιστρώσεις. Γενικά η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από οτιδήποτε ενδέχεται να μην επιτρέψει την εξαιρετική και απευθείας επικόλληση του Mektotherm στην επιφάνεια εφαρμογής. Είναι ευθύνη του εφαρμοστή να βεβαιώσει και να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι συνθήκες του υποστρώματος ώστε να δεχθεί το Mektotherm. Σε νέες κατασκευές, η εφαρμογή γίνεται απευθείας επάνω σε καθαρές επιφάνειες Σε υφιστάμενες κατασκευές οι παλαιοί σοβάδες που δεν είναι πλήρως προσκολλημένοι αφαιρούνται από την επιφάνεια.

Πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Mektotherm πρέπει πρωτίστως να εκτελέσετε μερικές προεργασίες στην επιφάνεια και να ακολουθήσετε τους όρους χρήσης που διευκολύνουν και βελτιώνουν την εφαρμογή.

  1. Τούβλα Τσιμεντόλιθοι: Διαβρέξτε με νερό από το προηγούμενο βράδυ πριν από την εφαρμογή του Mektotherm.
  2. Συμπαγή τούβλα Πέτρα Σκυρόδεμα: Διαβρέξτε την επιφάνεια χωρίς να αφήνετε στάσιμα νερά πριν από την εφαρμογή του Mektotherm
  3. Πορομπετόν Σκυρόδεμα με βάση την ιπτάμενη τέφρα: Εφαρμόστε μια στρώση πρόσφυσης αποτελούμενη από άμμο, τσιμέντο και πρόσθετο ακρυλικό γαλάκτωμα της Durostickή κονίαμα με ειδικές προδιαγραφές απόδοσης για στρώση πρόσφυσης και εφαρμόστε τον θερμοσοβά φρέσκο στο φρέσκο
  4. Επιφάνειες από γύψο: Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως απαλλαγμένη από οτιδήποτε ενδέχεται να μην επιτρέψει την εξαιρετική και απευθείας επικόλληση του TMektothermστην επιφάνεια εφαρμογής. Η επιφάνεια πρέπει να εμποτιστεί με πρόσθετο ακρυλικό γαλάκτωμα της Durostick και να γίνει εφαρμογή φρέσκο στο φρέσκο: εφαρμόστε το Mektotherm στην νωπή επιφάνεια.

Υαλόπλεγμα ενίσχυσης σε αρμούς και ενώσεις: Τοποθετήστε υαλόπλεγμα ενίσχυσης σε ενώσεις τοιχοποιίας ώστε να γεφυρώσετε της συνδέσεις του σκυροδέματος με τουβλοδομές και ενώσεις διαφορετικών υλικών. Σε ρωγμές και κενά της τοιχοποιίας, σε συνδέσεις με δοκάρια, κολώνες και σφηνώματα τοίχων όπου χρησιμοποιήθηκε αφρός πολυουρεθάνης πάνω από ηλεκτρικά κανάλια δικτύων, το υαλόπλεγμα πρέπει να είναι πλήρως ακυρωμένο στις δυο πλευρές από ένα ειδικό πεταχτό κονίαμα υψηλής αντοχής Το πλέγμα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 10 x 10, πάχους 2 mm και μέγιστες διαστάσεις 25 x 25, πάχους 3mm. Αγκιρώστε πλέγμα στο στοιχείο σκυροδέματος με τούβλα πριν την εφαρμογή του Tektoterm. Στους αρμούς απαιτείται η χρήση πλέγματος με ειδικό πεταχτό ρητινούχο σοβά υψηλής αντοχής

ΑΛΦΑΔΙΑΣΜΑ ΟΔΗΓΩΝ & ΓΩΝΙΩΝ

Αλφαδιάστε κατακόρυφα και σχηματίστε οδηγούς με νήμα στάθμης και πετονιά. Χρησιμοποιείστε τάκους από πολυστερίνη ή άλλο σημειακό κονίαμα π.χ. Mektotherm. Τοποθετήστε τους πήχεις στα επιθυμητά πάχη θερμομόνωσης. Το άνοιγμα των οδηγών να μην είναι μεγαλύτερο από 2 μέτρα.

Τοποθετήστε μεταλλικά γαλβανισμένα γωνιόκρανα στις γωνίες και σε παράθυρα-πόρτες. Εάν οι οδηγοί γίνουν με διαφορετικά υλικά από το Mektotherm φροντίστε μετά να αφαιρεθούν.

Προσεκτικά οι οδηγοί και τα κενά να συμπληρωθούν με θερμομονωτικό σοβά Mektotherm.

Υπολογισμός πάχους εφαρμογής με νήμα

Χρήση βλήτρου και νήματος για τον υπολογισμό του πάχους εφαρμογής

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ MEKTOTHERM

Διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό και εφαρμόστε τον θερμομονωτικό σοβά Mektothem με μηχανή έτοιμου σοβά κρατώντας το ακροφύσιο κάθετα στον τοίχο και σε απόσταση περίπου 20cm.

Εξαιτίας του απαιτούμενου πάχους εφαρμογής ενδέχεται να απαιτηθούν περισσότερες στρώσεις εφαρμογής από τις 2 στρώσεις που είναι οι ελάχιστες δυνατές για την εφαρμογή του Mektotherm.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες εφαρμογής

Διαβρέξτε την επιφάνεια και ακολούθως ψεκάστε τον θερμομονωτικό σοβά στην επιφάνεια

κρατώντας το ακροφύσιο της μηχανής κάθετα στην τοιχοποιία και σε απόσταση περίπου 20cm. Ο ψεκασμός να γίνεται από με κίνηση από δεξιά προς αριστερά ή και αντίστροφα. Η πρώτη στρώση πρέπει να καλύψει ομοιόμορφα την τοιχοποιία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η άριστη πρόσφυση του θερμομονωτικού σοβά Mektotherm στην επιφάνεια και να παρέχει μια σταθερή βάση για την επόμενη στρώση. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πρώτης στρώσης Mektotherm πρέπει να κατασκευάσετε τους ενδιάμεσους οδηγούς σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 2m μεταξύ τους. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση, η οποία θα είναι μια τελική στρώση στην περίπτωση πάχους εφαρμογής 2-4cm ή μια στρώση γεμίσματος στις περιπτώσεις πάχους εφαρμογής 4-8cm ή και παραπάνω.

Χειμερινές θερμοκρασίες εφαρμογής

Κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και σε πολύ ψυχρές περιόδους, δεν συστήνεται η διαβροχή ή η ύγρανση της επιφάνειας τοποθέτησης του Mektotherm εξαιτίας του κινδύνου του παγετού και ως εκ τούτου η μέθοδος εφαρμογής είναι διαφορετική. Ψεκάστε το προϊόν κάθετα στην τοιχοποιία και σε από απόσταση 20cm με την πρώτη στρώση εφαρμογής να είναι πιο παχιά. Αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί μια βελτιωμένη πρόσφυση και που επιτρέπει στη δεύτερη στρώση να εφαρμοστεί σε μικρότερη ποσότητα και να στηριχθεί καλύτερα. Συνεπώς το πάχος της τελικής στρώσης θα είναι μικρότερο και θα έχει λιγότερο νερό που θα πρέπει να εξατμιστεί. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος πιθανού νυχτερινού παγετού (που δημιουργεί εξανθήματα και αποκολλήσεις). Τα συνιστώμενα πάχη εφαρμογής για τον θερμομονωτικό σοβά Mektotherm (για συνολικό πάχος μέχρι 4cm) είναι μία πρώτη στρώση 2.0-2.5cm με την κατασκευή των οδηγών και στη συνέχεια αφήνεται τον θερμομονωτικό σοβά Mektotherm να ωριμάσει για τουλάχιστον 8 ώρες

όπου μετά ακολουθεί η δεύτερη στρώση πάχους 1.0-1.5cm για το γέμισμα των οδηγών και την εξομάλυνση της επιφάνειας. Σε περίπτωση που η δεύτερη στρώση πρόκειται να εφαρμοστεί κάποιες ημέρες μετά από την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, πλύνετε με νερό την επιφάνεια της πρώτης στρώσης τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης. Αυτό γίνεται για να απομακρυνθεί η σκόνη που έχει εναποτεθεί στην επιφάνεια και να στεγνώσει η επιφάνεια πριν από την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης.

ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Μετά την σκλήρυνση του θερμομονωτικού σοβά Mektotherm (6-10 ημέρες) λειάνετε-τρίψτε την επιφάνεια με τριβίδι, μυστρί ή σπάτουλα για να εξαλείψετε οποιεσδήποτε ατέλειες που μένουν στην επιφάνεια μετά την τελική του στρώση του υλικού. Η λείανση (τρίψιμο) έχει και ως σκοπό να εξαλείψει τα σφαιρίδια πολυστερίνης από την επιφάνεια που δεν είναι πλήρως επικαλυμμένα με το υδραυλικό συνδετικό (τσιμέντο). Στην πραγματικότητα, τα σφαιρίδια αυτά μπορούν να προκύψουν στην επιφάνεια κατά τη φάση της επιπέδωσης προκαλώντας ατέλειες στην εμφάνιση της τελικής στρώσης.

Η λείανση του θερμοσοβά πρέπει να πραγματοποιείται:

α) θερμή περίοδος: 6-8ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης

β) ψυχρή περίοδος: 8-10 ημέρες μετά την εφαρμογή της τελικής στρώσης

Θερμοσοβάς Mektotherm χωρίς βύσματα, τελικός σοβάς φινιρίσματος & βαφή

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Χρησιμοποιώντας τον θερμομονωτικό σοβά Tektoterm για εξωτερική θερμομόνωση και σε

αντίθεση με τα άλλα σύνθετα συστήματα πλακών εξωτερικής θερμοπρόσοψης, είναι δυνατή η άμεση επιδιόρθωση κατασκευαστικών ατελειών και λαθών επιπεδότητας της τοιχοποιίας.

Η επιπεδότητα και οι ατέλειες της τοιχοποιίας δεν αποτελούν πλέον προβλήματα και αιτίες

καθυστέρησης της εργασίας θερμομόνωσης.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Σε μεταλλικά κτίρια ο θερμομονωτικός σοβάς Mektotherm είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για εξωτερική θερμομόνωση. Η δυνατότητά του να εκτοξευτεί απευθείας επάνω στην μεταλλική κατασκευή χωρίς να διαβρώνει τα μέταλλα και η εξαιρετική συνεργασία του με το σιδηροπλισμό καθιστούν τον θερμομονωτικό σοβά Mektotherm το πλέον ιδανικό προϊόν για μεταλλικά κτήρια με υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης. Εξαιτίας της ελαστικότητάς του δεν ρηγματώνει όπως ο κοινός σοβάς και παράλληλα με την ακαυστότητα του προστατεύει το κτίριο και από τις καταστρεπτικές επιδράσεις της φωτιάς. Σε κτίρια όπου απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια πυροπροστασίας χρησιμοποιείστε το σοβά παθητικής πυροπροστασίας Protherm light για προστασία από τη φωτιά έως και 180 λεπτά.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σε δύσκολα και καμπύλα τμήματα των κατασκευών η θερμομόνωση με τον θερμομονωτικό σοβά Mektotherm αποτελεί την καλύτερη και ευκολότερη λύση. Η θερμομόνωση που επιτυγχάνεται ως χυτή και ενιαία στρώση, ακολουθεί την καμπυλότητα των επιφανειών όπως ένας παραδοσιακός σοβάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ένα από τα αγαπημένα υλικά θερμομόνωσης των μηχανικών λόγω της εξαιρετικής ευκολίας που παρουσιάζει σε κυκλικές τοιχοποιίες, κυκλικές γωνίες και ακανόνιστες επιφάνειες με εσοχές.

ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ

Μετά την εφαρμογή του θερμομονωτικού σοβά Mektotherm μπορεί να ακολουθήσει κάθε είδους διακοσμητική επένδυση όπως πέτρα, μάρμαρο, πλακάκια, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Η επένδυση μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στον Mektotherm αρκεί να τηρούνται τα κάτωθι:

Μέγιστο ύψος επένδυσης 3m. Για μεγαλύτερα ύψη επένδυσης επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Μέγιστες διαστάσεις τεμαχίων επένδυσης τοιχοποιίας 300mm x 300mm x 8mm πάχος (δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 16m²). Για διαστάσεις και πάχος μεγαλύτερο από τα προαναφερόμενα, πέραν από την χρήση κατάλληλης κόλλας, χρησιμοποιείστε μεταλλικά αγκύρια, μεταλλικούς δοκούς στήριξης κλπ. Εφαρμόστε την κόλλα απευθείας επάνω στο Mektotherm χωρίς να επιπεδώσετε την επιφάνεια.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΙΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ & ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Η ανιούσα υγρασία είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε τοιχοποιίες τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Αναζητώντας η ανιούσα υγρασία να βρει διεξόδους από την τοιχοποιία φουσκώνει τα χρώματα με αποτέλεσμα αυτά να αποκολλούνται από την επιφάνεια. Επίσης, κατά την εξάτμιση της υγρασίας στο περιβάλλον στην επιφάνεια παρουσιάζοντα άλατα. Με τον θερμομονωτικό & αφυγραντικό σοβά Mektotherm εξασφαλίζεται η συνεχή απαγωγή υδρατμών. Εξαιτίας της υψηλής αφυγραντικής του ικανότητας επιτρέπει την υγρασία από το έδαφος να εξέλθει μέσα από το υλικό εξασφαλίζοντας την καταπολέμηση της υγρασίας και της εμφάνισης αλάτων.

Επίσης, εξασφαλίζεται και η σταθερή ενεργειακή απόδοση της τοιχοποιίας σε όλη την διάρκεια της ζωής του κτιρίου. Ο σοβάς εξομάλυνσης (φινίρισμα) καθώς και το χρώμα (βαφή ή παστώδης σοβάς) πρέπει να είναι υψηλής διαπνοής (για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Moustick Products.)

ΣΟΒΑΔΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΒΑΦΕΣ

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την τελική στρώση φινιρίσματος επί του θερμομονωτικού σοβά

Mektotherm. Τα ιδανικότερα προϊόντα για τον σκοπό αυτό είναι τα έτοιμα κονιάματα εξομάλυνσης- φινιρίσματος διαπνοής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κονιάματα με βάση το τσιμέντο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω. Για εσωτερικούς χώρους μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και κονιάματα με βάση τον γύψο. Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστώνται προϊόντα που δεν έχουν διαπνοή.

Το πάχος του τελικού σοβά εξομάλυνσης-φινιρίσματος πρέπει να είναι μεταξύ 4-5mm.

Ο θερμομονωτικός σοβάς Mektotherm μπορεί να παραμείνει χωρίς στρώση φινιρίσματος και εκτεθειμένος στο περιβάλλον, παρόλα αυτά συστήνεται η εφαρμογή τελικού σοβά φινιρίσματος ως μηχανική προστασία ενάντια στις κρούσεις και ως υπόστρωμα και για αισθητικό φινίρισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Για να βελτιώσετε περαιτέρω τις μηχανικές αντοχές της επιφάνειας ή σε περίπτωση εφαρμογής ανομοιογενών υλικών, συστήνεται επιτακτικά η τοποθέτηση πιστοποιημένου υαλοπλέγματος (κατ’ελάχιστο 160gr/m2) εγκιβωτισμένο μέσα στον τελικό σοβά φινιρίσματος. Ο τελικός σοβάς φινιρίσματος πρέπει να εφαρμοστεί μόνο μετά από την πλήρη ωρίμανση του Mektotherm (μετά από 6-10ημέρες)

α) Θερμή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 6-8 ημέρες

β) Ψυχρή περίοδος: μετά από τουλάχιστον 8-10 ημέρες

Ο χρόνος ωρίμανσης είναι απαραίτητος ώστε να επιτραπεί η εξάτμιση του 90% της περίσσειας νερού από το μίγμα του Mektotherm και να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση μεταξύ των διαφόρων στρώσεων του.